Copyright © 2020. All Rights Reserved
 • Начало /
 • Гаранция и условия за гаранция

Гаранция и условия за гаранция

 • Гаранцията не важи за повреди, възникнали от:

 - неспазване на условията за транспортиране, съхранение, употреба и поддръжка на продукта;

 - неправилна употреба, изпускане на продукта, електрически, механични и топлинни удари, наличие на силно замърсяване, проникване на течности в продуктите, излагане на огън, неправилно охлаждане, излагане на висока влажност и употреба, която не отговаря на описанието в упътването или погрешна експлоатация;

 - неправилно инсталиране (липса на заземяващ кабел, свързване на оборудването по време на работа) или колебания в захранващото напрежение; -

 - интервенции върху продукта, независимо от естеството, извършени от неупълномощени лица или изменение на серийния номер, изписан върху гаранционната карта;

 • Продавачът не е отговорен за отключване на оборудване, защитено с парола на потребителя.
 • Гаранционният срок и животът за батериие 6 месеца от датата на покупката, освен ако не е отбелязано друго.

 Задължения на купувача

 • Да захранва продукта единствено от заземени електрически мрежи при допустимите отклонения, посочени от производителя.
 • Да използва единствено елементи с оригинално окабеляване на оборудването/продуктите.
 • Да съблюдава инструкциите за употреба на оборудването/продуктите, в съответствие с техническите и/или други изисквания на производителя, продавача или сервизния център.
 • Да пази цялостта на предпазните стикери, поставени от продавача/производителя, съответно от сервизния център.
 • Да съхранява документацията на оборудването/продукта по време на гаранционния срок
 • Да укаже номера на фактурата и гаранционната карта при попълване на заявка за рекламация.
 • Да изпрати продукта за сервизен ремонт заедно с всички поръчани и закупени аксесоари.

Права на купувача Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115 от Закона за защита на потребителите, а именно: Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната ѝ с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
 2. значимостта на несъответствието;
 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него. Чл. 113. (1)

 Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

 (2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

 (3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

 (4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя.

 Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства.

 (5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди. Чл. 114. (1)

 При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
 2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

 (3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

 (4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително. Чл. 115.

Друга важна информация

 • Продукти с липсващи етикети, указващи серийни номера или по друг начин специфициращи продукта, или липсващи предпазни стикери, или дефекти, причинени от неправилна употреба и съхранение, като например, но не само: пукнатини, цепнатини, усуквания, разглобявания или липсващи елементи, следи от изгаряне или проникване на течности - ще бъдат основане за отказ от гаранционно обслужване.
 • Продуктът е задължително да бъде изпращан в оригиналната си опаковка, за да се гарантира цялостта му по време на транспортиране.Продукти които не са изпратени в оригиналната си опаковка няма да бъдат приети

 При всички положения купувачът е отговорен за доброто опаковане на продукта, който се рекламира, така че той да не бъде увреден по време на транспортирането му.

 • Гаранционната карта не важи за грешки в софтуера.
 • Продавачът се освобождава от отговорност и няма да предоставя гаранционно обслужване на продукта при извършени промени в хардуера или промени в софтуерната конфигурация на продукти с електроника или използването на неподходящ или нелицензиран софтуер, за продукти, за които това е приложимо.
 • Гаранцията е валидна на територията на България